top of page
20220512_062549_0000.png

SOUND TRANSMISSION OF SACRED PLACES IN THE WORLDORLD

Empower yourself with sound from healing places

Sound Transmission of Sacred places of the World

Prenos energij skozi zvok na Svetih prostorih Slovenije

LEPA JE DEŽELA NAŠA

(V. Petrič/T. Pavček/M. Mlakar)

Lepa je dežela naša, tam najlepši dom in svet,

Za oči najlepša paša več, ko dolgih tisoč let.

Kdor jo išče, tega vabi kraški ruj in sleč planin.

Kdor jo ljubi, ne pozabi njenih stisk in bolečin.


Lep je naš mali svet, tu smo dolgih tisoč let

In tu, sredi srca, naj živi Slovenija.


Lepa je ta naša zemlja, lepa polja in vasi,

Lepe gore in podzemlja, hoste in vinogradi.

A najlepše, kar ponuja, je nebo in je zavest,

Da so tu vsa čuda tuja, pod svetlobo naših zvezd.Slovenija leži na stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega in dinarskega sveta. Raznovrstnost na tako majhnem prostoru dopolnjuje ohranjena narava. Polovica Slovenije je poraščena z gozdom – je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Po Sloveniji se razprostirajo tudi pašniki, vrtovi, sadovnjaki in vinogradi. Približno 11 odstotkov njenega ozemlja je zavarovanega. Najpomembnejša zavarovana območja so Triglavski narodni park, Škocjanske jame, ki so bile zaradi svoje vrednosti leta 1986 vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine, Sečoveljske soline in Cerkniško jezero, uvrščena med ramsarska mokrišča.*


Slovenija je poznana po staroverstvu in starovercih. To je najstarejše verovanje na Slovenskem, ki je v zadnjem stoletju skoraj povsem izumrlo. Zadnja pričevanja o njem je zbral Pavel Medvešček. 'Starovercem njihova vera ni ničesar prepovedovala ali ukazovala, razen povzročanja škode naravi in ljudem. Nobena ljubezen ni bila prepovedana ali kaj podobnega. Bili so bistveno bolj sproščeni, saj greha niso poznali'.**

Slovenski staroverci so ohranjali znanja še stoletja, še dandanes jih. Vse več pa se jih je spomnilo teh znanj, saj so se ohranili t.i. sveti energijski kraji, ki so skorajda 'čakali', da jih ponovno obudimo in odkrijemo. Takšni energijski portali ohranjajo vero, naravo in ljudstvo.


'Očitno so nekoč davno naši predniki vedeli veliko več, kot si mislimo. Dr. Gržan je na območju doline Gračnica namreč odkril sistem med seboj povezanih kamnitih tvorb, ki so popolna kopija ozvezdja z našega nočnega neba. In ne samo da presenečajo astronomsko znanje naših prednikov, natančna razmerja med ozvezdji, pozitivno delovanje energijskih polj na človeka, ampak je presenetljiva tudi velikost tega sistema. Lahko da so bili nekoč ti kraji romarsko središče tedanje Evrope. Če bi vse to očistili in označili, morda ne bi samo vrnili svetu nekdanjega svetišča – tako trdi dr. Karel Gržan, ampak bi si naredili izjemno reklamo, kar bi nas še bolj postavilo na turistične zemljevide sveta.' ***


* Vir: Otawwa veleposlaništvo
** Vir: dnevnik.si
*** Vir: revijazarja.siKer sem doma v Sloveniji, govorim o tej državi. Prav tako je po svetu ogromno svetih prostorov, ki jih poznamo ali pa tudi ne, in nam dajejo energijo, zagon, lepoto, da se ponovno spomnimo naših korenin in povezave z naravo.
Doma sem dušno tudi na Havajih. Vsi otoki so en sveti prostor, čeprav je energija na njih popolnoma različna. Tam sem se naučila, kako pomembno je, da prenesem in pripeljem te energije v Slovenijo, da se lahko ljudje ob njih dotaknejo svoje dušne povezave s temi kraji, ki jih vodijo v enost, ljubezen, deželo, v kateri so vrednote harmonija, medsebojno spoštovanje, ljubezen, iskrenost, notranja moč, radost, mir, vedenje, kdo smo, ipd. .
Nekoč sem zapisala pravljico: O gongu, ki je širil dobro misel in o zvestem prijatelju Makslu, ki je to misel zapisal za vas. Ta pravljica govori o Zlatem mestu, kjer vsi ljudje živijo v ljubezni, miru, radosti, v skladu z naravo, preprosto je in čudovito.


 In takšna je moja vizija sveta.


Njo želim k vam prinesti preko zvoka. Vizija, ki se v meni prebuja že od julija 2020.

Čutim, da lahko prenesem k vam delček teh energij, iz Slovenije in celega sveta.

Potujte z menoj. Ker v tem trenutku, ko ne moremo daleč, ko je težje potovati, vam lahko iz določenih delov prenesem k vam te energije. V vaš dom prinesem Svete Prostore Narave.

Vsakič stremim k temu, kam me prostor pokliče in vsakič bom z vami preko zvoka delila novo zgodbo in tematiko. Tako bom sestavila celostno energijo, ki vam je lahko v pomoč in podporo.

Vsak, ki si želi sestaviti svoj mozaik energij, ki je sestavljen iz teh svetih krajev, njihovih energij, in ga sestavi v sebi, je VABLJEN, da se mi pridruži v teh zvočnih sklopih, prenosih energij iz svetih krajev.


Preko videev bom prikazala naravo in preko zvoka prenesla energije. Zraven bo zapisano, kje je to in kaj pomeni.

Za izmenjavo energij, časa, dela in notranjega raziskovanja, so potrebne donacije za vsak video. Zakaj donacije? Naučimo se poslušati sebe in naj vam vaš notranji srčni glas narekuje, kolikšen znesek je za vas pravšnji, da izmenjate. Poskusimo s tem skreirati nov svet, ki bo temeljil na vsakem posamezniku in njegovi/njeni notranji moči, poslušanju samih sebe, brez kakšrnihkoli sodb, temelječi na svobodi posameznika.  Prejeli boste obvestilo o novem videu na moji spletni strani ali ko se boste prijavili z e-mailom, da sledite temu projektu, nato pa ga boste lahko gledali in poslušali po vašem želenem plačilu in uživali ob njem.  Videi bodo objavljeni 1-4x mesečno.


Spoštujem vas in vaše delo tukaj na Zemlji. Podpiram vas s svojim dosedanjim znanjem, tako da se lahko spomnite in živite čudovito opolnomočeno življenje, z veseljem, ljubeznijo in mirom.
Skupaj ustvarjajmo ta svet.

PRIDRUŽITE MI SE ZDAJ ...


Iz VSEH DELOV SVETA. POGLEJTE, KJE SE TRENUTNO NAHAJAM IN SPREJMITE TE ENERGIJE. 


Pišete mi lahko na info@zvocni-spa.si ali kliknete na spodnji gumb… J


Se zvočimo…

Cena: 25Eur /1 video prenos

10 videov (3 mesece) =  189 Eur

***


Slovenia lies at the crossroads of the Alpine, Mediterranean, Pannonian and Dinaric worlds. Diversity in such a small space is complemented by preserved nature. Half of Slovenia is overgrown with forests - it is the third most forested country in Europe. Pastures, gardens, orchards and vineyards also spread across Slovenia. About 11 percent of its territory is protected. The most important protected areas are the Triglav National Park, the Škocjan Caves, which were inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1986 due to their value, the Sečovlje salt pans and Lake Cerknica, which are classified as Ramsar wetlands. *


 Slovenia is known for its Native people wisdom. This is the oldest natural wisdom in Slovenia, which has almost completely become extinct in the last century. The last testimonies about him were collected by Pavel Medvešček. ‘To the these people their religion did not forbide or commanded anything except causing harm to nature and people. No love was forbidden or anything like that. They were much more relaxed because they did not know sin. '**


Slovene Native faith people have preserved their knowledge for centuries, even today. More and more, however, remembered these skills as they retained the t.i. sacred energy places that were almost ‘waiting’ to be revived and rediscovered. Such energy portals preserve faith, nature and the people. ‘Apparently once upon a time our ancestors knew much more than we think. Dr. In the area of ​​the Gračnica valley, Gržan discovered a system of interconnected stone formations, which are a perfect copy of the constellation from our night sky. And not only are the astronomical knowledge of our ancestors surprising, the exact relationships between the constellations, the positive action of energy fields on man, but the size of this system is also astonishing. It is possible that these places were once the pilgrimage center of the then Europe. If we cleaned and marked all this, we might not just return it to the world of the former sanctuary - so claims Dr. Karel Gržan, but we would make an exceptional advertisement, which would put us even more on the tourist maps of the world. '
 ***

* Source: Otawwa Embassy

** Source: dnevnik.si

*** Source: revijazarja.si


Since I am at home in Slovenia, I am talking about this country. There are also a huge number of sacred spaces around the world that we know or don’t know, and they give us the energy, the drive, the beauty to re-remember our roots and connections to nature.

 I feel also at home in Hawaii (soul home). All islands are one sacred space, although the energy on them is completely different. There I learned how important it is to transfer and bring these energies to Slovenia so that people around them can touch their spiritual connection with these places that lead them to unity, love, a country where values ​​are harmony, mutual respect. , love, sincerity, inner strength, joy, peace, behavior, who we are, etc. .


 I once wrote a fairy tale: About a Gong that spread a good thought and about a faithful friend Maxl who wrote that thought for you.
This fairy tale is about the Golden City, where all people live in love, peace, joy, in harmony with nature, it is simple and wonderful.

And that is my vision of the world. I want to bring it to you through sound.
A vision that has been awakening in me since July 2020.

 I feel that I can transfer to you a part of these energies, from Slovenia and the whole world. Travel with me. Because in this moment when we can’t go far, when it’s harder to travel, I can transfer that energy to you from certain parts of Slovenia or the world. I bring the Sacred Spaces of Nature into your home. Each time I strive for where spirit of place calls me and each time I will share a new story and theme with you through sound. In this way, I will put together an energy that can help and support you.


 Anyone who wants to put together their own mosaic of energies, created of these sacred places, their energies, and put it together within themselves, is INVITED to join me in these sound baths, the transfers of energies from the sacred places.

 I will show nature through videos and transfer energies through sound. Next to it will be written where it is and what it means.


Donations for each video are required to share energies, time, work, and internal research. Why donations? Let’s learn to listen to ourselves and let your inner heart voice say to you how much is right for you to exchange. In doing so, let us try to create a new world based on each individual and his / her inner strength, listening to oneself, without any judgments and based on the freedom of the individual. You will receive a notification about a new video on my website or when you sign up by email to follow this project and then you will be able to watch and listen to it after your desired payment and enjoy it. Videos will be posted 1-4x per month.I honor you and your work here on Earth. I support you with my knowledge so far, so you can remember to live a beautiful powerful life, with joy, love, peace. And so you can create that world with me together.


JOIN ME NOW…


Write: info@zvocni-spa.si  or press a button… :)

PRICE 25Eur / 1 actual video transmission
10 video transimissions for 3months is 189 Eur

Video Channel
Watch Now
bottom of page